Kinderopvang Dikkie & Dik

Kinderopvang Dikkie & Dik

Afdeling P&O

Kom maar op met jouw talent!

We maken graag kennis met jou tijdens een van onze speeddates. Aanmelden is niet nodig, kom gezellig binnenwandelen en laat je informeren over onze organisatie en de mogelijkheden. De komende periode zijn de speeddates op de volgende data:

 • Woensdag 3 april van 10:00 - 11:00 uur 
 • Vrijdag 19 april van 14:00 - 15:00 uur
 • Dinsdag 30 april: 10:00 - 11:00
 • Vrijdag 17 mei: 15:00 – 16:00 
 • Woensdag 29 mei: 10:00 – 11:00
 • Vrijdag 14 juni: 14:00 – 15:00 
 • Dinsdag 25 juni: 9:00 – 10:00
 • Vrijdag 12 juli: 11:00 – 12:00
 • Dinsdag 23 juli: 11:00 – 12:00

Wij zien je graag verschijnen! Locatie is Hondsruglaan 91a in Eindhoven.

Adres

Hondsruglaan 91a
5628 DB Eindhoven

Open in Google Maps

Telefoon

(040) 7802003

Binnenkijken bij Kinderopvang Dikkie & Dik

Ben je benieuwd hoe een dag binnen de kinderopvang er uit ziet? Proef de sfeer, ontmoet onze collega’s en kom alles te weten over het werken bij Kinderopvang Dikkie & Dik. Kom dan binnenkijken op een van onze locaties.

Vul je voornaam in

Dit veld is verplicht

Vul je achternaam in

Dit veld is verplicht

Voer een geldig e-mailadres in

Dit veld is verplicht

Voer je telefoonnummer in

Dit veld is verplicht

Selecteer welke locatie je wilt bezoeken

Dit veld is verplicht

Jouw bericht

Dit veld is verplicht

Privacybeleid

Kinderopvang Dikkie & Dik hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang Dikkie & Dik houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat we:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hierna nog vragen hebt over ons privacy beleid, of in algemenere zin vragen hebt, kunt u via onderstaand mailadres uw vragen stellen.

anja@dikkie-en-dik.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang Dikkie & Dik verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, telefoongegevens, mailadres, BSN, rekeningnummers
 • Gegevens die van belang zijn om het welzijn van kinderen op de opvang te waarborgen
 • Kopieën diploma’s, bankrekeningnummer (werknemers)

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en een professionele bedrijfsvoering.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kinderopvang Dikkie & Dik bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.