Over Dikkie & Dik

Kwaliteit en plezier staan centraal!

Wij zijn Dikkie & Dik

Met 130 medewerkers zorgen wij voor ongeveer 1000 kinderen op onze 4 locaties in Eindhoven. Op deze locaties bieden wij opvang aan voor alle leeftijden van 0 tot 13 jaar.

Bij Kinderopvang Dikkie & Dik werken wij hard met ons hart!

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en medewerkers volop kansen krijgen om samen te groeien, ontwikkelen en genieten in een veilige omgeving. Met onze manier van werken willen wij bereiken dat zowel de kinderen, ouders en medewerkers zich prettig voelen bij ons. We werken vanuit de kernwaarden Kwaliteit, Betrokkenheid, Respect, Duidelijkheid, Openheid, Verantwoordelijkheid en Persoonlijk Leiderschap. Deze kernwaarden zitten in alles wat we doen verweven en zijn op iedere groep zichtbaar.

Teamwork of dreamwork?

Bij Kinderopvang Dikkie & Dik hebben wij veel aandacht voor allebei. De kwaliteit en het plezier in het werk staan bij ons centraal. Bij ons ben je als medewerker geen nummer maar een collega. We bieden onze medewerkers een doorlopend ontwikkelingsproces en staan open om van elkaar te leren.

Pedagogisch medewerker Linda: Bij Kinderopvang Dikkie & Dik voelde de sfeer direct als huiselijk en thuiskomen.


Vacature alert!

Geef je volledige naam

Dit veld is verplicht

Type your input data here

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

Onze locaties

Locatie Acht

Locatie Acht vormt samen met Basisschool St Antonius Abt een Spilcentrum, waarmee  intensief wordt samengewerkt. Door deze samenwerking is er voor kinderen een ononderbroken ontwikkeling van 0-13 jaar. Klik hier voor meer informatie over deze locatie.

Locatie de Barrier

Locatie De Barrier vormt samen met Saltoschool de Opbouw een Spilcentrum, waarmee  intensief wordt samengewerkt. Door deze samenwerking is er voor kinderen een ononderbroken ontwikkeling van 0-12 jaar. Wij zitten inpandig in de school en maken regelmatig gebruik van de speel en gymzaal. Klik hier voor meer informatie over deze locatie.

Locatie de Driestam

Locatie de Driestam vormt samen met Basisschool de Driestam een Spilcentrum, waarmee  intensief wordt samengewerkt. Door deze samenwerking is er voor kinderen een ononderbroken ontwikkeling van 0-12 jaar, wat ten goede komt aan de kinderen. Klik hier voor meer informatie over deze locatie.


Locatie Jagershoef/Prinsejagt

Locatie Jagershoef/Prinsejagt vormt samen met Basisschool de Korenaar een Spilcentrum, waarmee  intensief wordt samengewerkt. Door deze samenwerking is er voor kinderen een ononderbroken ontwikkeling van 0-12 jaar. Iedereen uit de wijk is welkom! Klik hier voor meer informatie over deze locatie.

Privacybeleid

Kinderopvang Dikkie & Dik hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang Dikkie & Dik houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat we:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hierna nog vragen hebt over ons privacy beleid, of in algemenere zin vragen hebt, kunt u via onderstaand mailadres uw vragen stellen.

anja@dikkie-en-dik.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang Dikkie & Dik verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, telefoongegevens, mailadres, BSN, rekeningnummers
 • Gegevens die van belang zijn om het welzijn van kinderen op de opvang te waarborgen
 • Kopieën diploma’s, bankrekeningnummer (werknemers)

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en een professionele bedrijfsvoering.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kinderopvang Dikkie & Dik bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.